R
ENG.
УКР.
Rape
Зґвалтування
Reasonable suspicion
Обґрунтована підозра (при прийнятті рішення про обрання запобіжного заходу)
Reasonable doubt
  to prove beyond reasonable doubt
Обґрунтований сумнів
  Довести поза розумним сумнівом (стандарт доведення винуватості)
Rebuttable presumptions
Спростовна презумпція
Recognition
  Recognition and observance of the Rights
Визнання
  Визнання і дотримання прав
Recognition (of smb) as incapable
Визнання недієздатним
Reconciliation
Примирення
Reconciliation agreement
Мирова угода (між сторонами)
(Ст.175 ЦК – укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов’язків сторін та предмета позову)
Reenactments
Відтворення
Referral (to)
  Referring cases to…
  Referring people to (partner organizations)
Передача
  Передання справ
  Перенаправлення людей до… (партнерських організацій)
Refusal of defense lawyer
Відмова від адвоката (від того, що надає послуги або пропонованого адвоката; так звана, вторинна відмова)
Refugees
Біженці
Regional (Free) Secondary Legal Aid Centers
Регіональні центри з надання БВПД
Regulation
  СMU Regulation
  Regulation on…
Постанова
  Постанова Кабінету Міністрів України
  Положення про…
Regulatory framework
Нормативна база/ основа, нормативні рамки (може бути у значенні – база підзаконних нормативних актів)
Rehabilitated person
Реабілітована особа
Reimbursement of expenses
Відшкодування витрат
Releases from serving punishment
Звільнення від відбування покарання
Release
  Released on bail
Відпускати, звільняти
  Взяти на поруки/ звільнити під заставу
Relieve from paying court fees
Звільнення від оплати судових зборів
Remand prison/ jail/ detention facility
  To put someone on remand
  To hоld on remand
  Being on remand; to be remanded in custody
  A remand prisoner
Місця тримання під вартою до розгляду питання судом,СІЗО
  Помістити в місця тримання під вартою
  Тримати під вартою на етапі досудового розслідування/ до розгляду питання судом
  Перебувати під вартою/ в СІЗО
  Особа, що тримається під вартою
Remedial/enforceable behavior-transforming measures
Виховні примусові заходи
Repayment liabilities
Зобов’язання за виплатами
Reparation
  Partial reparation
  Reparation for harm
  Right to reparation and fair compensation
Відшкодування
  Часткове відшкодування
  Відшкодування за заподіяну шкоду
  Право на відшкодування та справедливу компенсацію
Replacement of a lawyer-attorney
Заміна юриста-адвоката
Representation in court
  Mandatory legal representation
  To be represented by (counsel, lawyer…)
  Representation of the interests
Представництво у суді
  Справи, у яких представництво за участі адвоката, є обов’язковим
  Бути представленим
  Здійснення представництва інтересів
Request
Вимога
Request (of a suspect or investigator) to assign a lawyer-attorney/ on application of measures…
Клопотання підозрюваного або слідчого про адвоката/ про застосування заходів
Request for assignment / engagement of a lawyer-attorney
Доручення про призначення / залучення адвоката (видається органами уповноваженими на затримання, суддями)
Respect for human dignity
Повага до гідності людини
Responsiveness
Чутливість (відповідність потребам)
Restitution
Реституція
(Лат. restitutio відновлення) — поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди, тобто повернення або відновлення матеріальних цінностей у натурі — тих же самих, або подібних, або речей такої самої вартості.
Restorative justice
Відновне правосуддя
Restraint measure; Measures of restraint; Pre-trial restrictions/Preventive punishment
  To іmpose, extend, cancel or change pre-trial restrictions
  Choosing of a preventive punishment in the form of keeping under arrest
Запобіжний захід, запобіжна міра
  Обрання, продовження, скасування або зміна запобіжного заходу
  Обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Restrictions
  Restrictions on political activity of aliens
  Pre-trial restrictions
Обмеження
  Обмеження політичної діяльності іноземців
  Досудові обмеження
Retain a lawyer
To have a lawyer on retainer means that the client pays a lawyer a small amount on a regular basis. In return, the lawyer performs some legal services whenever the client needs them
Наймати адвоката (у приватному порядку)
Revoking
Скасування, анулювання (рішення,….)
Right (to)
  Right to life
  Right to liberty and security of person
  Right to a fair trial
  Right to an effective remedy
  Right to legal aid
  Right to respect for private and family life
  Right to marry
  Human rights
  Universal and effective recognition and observance of the Rights
Право (на)
  Право на життя
  Право на свободу та особисту недоторканність
  Право на справедливий суд
  Право на ефективний засіб юридичного захисту
  Право на безоплатну правову допомогу
  Право на повагу до приватного і сімейного життя
  Право на шлюб
  Права людини
  Загальне та ефективне визнання і додержання прав
To have the right for legal aid; to be entitled / eligible to receive free legal aid
Мати право на отримання безоплатної правової допомоги
Last modified 2yr ago
Copy link