P
ENG.
УКР.
Panel
  LA Panel membership (Canada)
Експертна панель, група
  Реєстр адвокатів, які мають право надавати БПД (Канада)
Paralegals
Параюристи, громадські радники
(це люди, які не мають юридичної освіти, але пройшли спеціальне навчання, яке дозволяє надавати людям інформацію з типових правових питань)
Parole (Conditional release before the planned sentence end)
Умовне дострокове звільнення від відбування покарання
Pecuniary damage
  Non-pecuniary damage
Матеріальна шкода
  Нематеріальна шкода
Peer review
Оцінювання колег-колегами (за принципом консультування рівний- рівному)
Penalty(ies)
Покарання, стягнення, штраф
(on a) Permanent basis
На постійній основі
Perjury
Надавати неправдиві свідчення
Perquisition
Обшук у квартирі
Perquisition (search) warrant
Ордер/ ухвала про дозвіл обшуку у квартирі
Persecution
Переслідування
Person deprived of liberty
Особа, яку обмежено у свободі пересування
People detained on suspicion of an offence
Особи, затримані за підозрою у вчиненні злочину
People for whom a defense lawyer was assigned by an investigator, public prosecutor, investigating judge or court
Особи, яким захисник залучається для здійснення захисту за призначенням за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду
People taken into custody
Особи, до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою
People subjected to…
(administrative detention, administrative arrest)
Особи, до яких застосовано… (адміністративне затримання, адміністративний арешт)
People with disabilities (Disabled people)
Люди з інвалідністю
People with low income
Люди з низьким доходом
People with Visual Impairments
Люди з вадами зору
Personal commitment
Особисте зобов’язання
Personal meeting/consultancy in person
Особистий прийом громадян
Personal warranty
Особиста порука
Petition
Прохання, заява (від фіз. особи)
Petitioner
Позивач, заявник, той, хто оскаржує рішення
Per diem duty counsel lawyers (vs. staff)
Юристи, що надають правові послуги, на іншій основі, ніж штатні
Physical and legal entities of private law
Фізичні та юридичні особи приватного права
Plaintiff ( a complainant)
Позовник, сторона, що ініціює розгляд справи
Plea agreement
Plea bargaining
Plea bargain
Угода про визнання винуватості
Plea of guilty/not guilty
(guilty/ not guilty plea)
  Plead guilty / not guilty
  Enter a guilty/not guilty plea
  Withdraw a guilty/not guilty plea
Визнання винуватості/ невинуватості
  Визнати/ не визнати провину
  Заявити про свою вину/невинуватість, визнати себе винним/не винним
  Відкликати заяву про визнання винуватості
Positive measures
Позитивні дії, спеціальні заходи для виправлення дискримінаційної ситуації, запобіганню їх виникненню
Policy
Політика (як курс дій)
Precinct police, police unit
Дільниця міліції
Preliminary inquiry; pre-trial investigation
Досудове розслідування
Presumption of innocence
  Presumed innocent
Презумпція невинуватості
  Вважатися невинуватим
Pre-trial
Досудовий
Pre-trial investigation
Досудове розслідування
Pre-trial custody
Досудове ув’язнення (у СІЗО)
Pre-trial restrictions
(Impose, extend, cancel or change pre-trial restrictions)
Запобіжні заходи (Обрання, продовження, скасування або зміна запобіжного заходу)
Prevention
  Prevention of disorder or crime
Профілактика, превенція, запобігання
  Запобігання безпорядку та злочинам
Preventive punishment
  Change of the preventive punishment
  Choosing of a preventive punishment (in the form of keeping under arrest)
Запобіжна міра, захід (міра покарання у досудовий період)
  Заміна запобіжного заходу
  Обрання запобіжного заходу (у вигляді тримання під вартою)
Primary legal aid
Первинна правова допомога
Private law legal entities
Юридичні особи приватного права
Prisoner
Ув’язнений
Probation
  Discharge on probation
  Length/ period of probation
  To be on probation
  To put on probation (for a year)
  Placing (the child) on probation
  To pass a probation
  Probation officer
Пробація*, Випробування
  Звільнення від відбування покарання з випробуванням
  Термін пробації
  Випробувальний термін
  Бути на пробації
  Дати (рік) умовно
  Направити (дитину) на пробацію
  Завершити випробувальний термін, термін пробації
  Посадова особа, яка наглядає за умовно звільненими
Pro bono
(from the latin - for the public good: the provision of legal services on a free or significantly reduced fee basis)
ПРО БОНО, про боно (термін використовуєтья без перекладу) – послуги адвокатів, яка за їх бажанням надаються безкоштовно (від лат. – заради суспільного блага)
Procedural actions
Процесуальні дії
Procedural documents
Документи процесуального характеру
Procedure for appealing against decisions
Порядок оскарження рішень
Procedure for granting free legal aid
Порядок надання безоплатної правової допомоги
Proceedings
Процес, процедура, порядок…
Proceedings review under new circumstances
Перегляд справи за нововиявленими обставинами
Proceeds of crime
Доходи від злочинів
Prohibition
  Prohibition of discrimination
  Prohibition of abuse of rights
  Prohibition of torture
  Prohibition of slavery and forced labour
Заборона
  Заборона дискримінації
  Заборона зловживання правами
  Заборона катування
  Заборона рабства і примусової праці
Provision /Delivery of free legal aid
Надання безоплатної правової допомоги
Prosecutor (public prosecutor)
Прокурор
Prosecutor's Office
Прокуратура
Protection
  Protection of human rights/ of the rights and freedoms
  Protection of lawyers` professional rights
  Protection of public order
  Protection of health or morals
Захист
  Захист прав людини/ прав та свобод
  Захист професійних прав адвокатів
  Захист громадського порядку/ запобігання заворушенням
  Охорона здоров'я чи моралі
Public interest
Суспільні інтереси
Public safety interests of public safety
Громадська безпека в інтересах громадської безпеки
Public Awareness
Обізнаність громадськості
Public Legal Awareness Сampaign
  Public Awareness Raising Activities
Кампанії з підвищення правової обізнаності громадськості
  Заходи з підвищення обізнаності громадськості
Punishment
  No punishment without law
Покарання
  Ніякого покарання без закону
Put forward (to…) the submission
Робити подання (до …)
*
Проба́ція — це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого. Закон України «Про пробацію».
Last modified 2yr ago
Copy link