C

ENG.

УКР.

Caregiver

 • Сaregivers

Піклувальник

 • Піклувальники

Capacity

Спроможність

Сapability restricted by the court

Дієздатність, обмежена судом

Cascade trainings

Каскадні тренінги (тренінги, проведені на місцях за єдиним стандартом відповідно підготовленими тренерами)

Case complexity level

Рівень складності справи

Сassation

 • A court of cassation

Касація

 • Касаційний суд; у деякий юрисдикціях (на відміну від апеляційних судів та систем, де існують верховні суди) займаються лише питаннями інтерпретації законодавства)

Centers for legal information and consultation

Центри правової інформації та консультацій (НУО)

to Certify

Свідчити, підтверджувати

Сertificates

 • Legal Aid Certificates, Canada

 • To accept certificate

 • LAO certificates program

Сертифікат, документ, який уповноважує на певні дії

 • "Доручення" на надання безоплатної правової допомоги ("сертифікат", який орган надання правової допомоги, надає клієнту для отримання правової допомоги та який передається адвокату, якого обирає клієнт; Канада)

 • Прийняття (адвокатом) доручення на надання БПД

 • Програма надання БПД «Правової допомоги Онтаріо»

Challenge

Виклик

Challenge/ recuse of defender

Рішення про відвід захисника

Charge

 • Criminal charge

 • Charged with a crime, charge with offence

 • To trump up a charge against sb.

 • Discharge

Обвинувачення (офіційне) , Звинувачення, вимога

 • Обвинувачення у вчиненні злочину/ кримінальне обвинувачення

 • Звинувачений у скоєнні злочину

 • Сфабрикувати обвинувачення щодо когось

 • Виправдати

To Сharge

Встановлювати плату

Children in care

 • To left care

Діти, які перебувають під опікою

 • Вийти з-під опіки

Сhild molestation /Child sexual abuse

Сексуальне насильство над дітьми

Сhild abduction

Викрадення дітей

Civil action

Цивільний позов

Civil law

Цивільне право

Civil law system

Civil law is a legal system. It contrasted with common law systems whose intellectual framework comes from judge-made decisional law which gives precedential authority to prior court decisions on the principle that it is unfair to treat similar facts differently on different occasions (doctrine of judicial precedent stare decisis)

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/legislation-regulation/framework-assessment/legal-systems/common-vs-civil-law

https://minjust.gov.ua/m/str_2694

Континентальна система права

Civil justice

Цивільна юстиція, правосуддя у цивільних справах

Civil matter

Цивільна справа

Claim

 • Claim on rights

 • Statement of claim, notice of clame

Скарга, вимога, позов

 • Заява про права

 • Позовна заява

Class action

Колективний позов

Сlemency

Помилування

Client contribution scheme

Схема (план) внесків клієнта (по відшкодуванню витрат на отриману допомогу. Канада)«Клініки», що надають безоплатну допомогу у відповідній сфері права або здійснюють захист певних груп осіб (часто, як скорочена назва)

Сlinic

 • Legal clinic

 • Community clinics (Canada)

Клініки, що надають допомогу у відповідній сфері права (часто як скорочена назва)

 • Юридичні клініки (в т.ч. на базі навчальних закладів)

 • Центри правової допомоги в громадах / Юридичні клініки в громадах, які надають правові консультації (Канада)

Closure of a (criminal) proceeding

Закриття (кримінального) провадження

Сoercion

Примус

Come into force/entry into force

Вступати в силу

Come to terms

Прийти до згоди

Commencement regulations

Coming into force or entry into force (also called commencement) refers to the process by which legislation, regulations, treaties and other legal instruments come to have legal force and effect

Інструкція (положення) про набуття чинності

To Commit

 • to Сommit a breach of the law / an offense

 • to Commit a crime

Здійснювати

 • Здійснити правопорушення. Порушити закон

 • Здійснити злочин

Сommitment

Відданість, зобов’язання

Common Law system (vs Civil Law system)

Англо-саксонська система права

Competition

 • Competition for the selection of legal aid lawyers

 • Open competition

Конкурс, конкурсний відбір

 • Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання БВПД

 • Відкритий конкурс

Complainant

Позивач

Complaint

Скарга

Compliance with the law

Відповідність закону

Community (legal) clinics (Canada)

Правові центри (центри правової допомоги) в громадах (охоплення відповідного району міста чи іншої території) (Канада)

Conduct a search

Робити обшук

Conduct defense

Здійснювати захист

Confiscation

Конфіскація

Contract law

Договірне право

Consent

Офіційна згода, погодження (офіційне), дозвіл (офіційна)

Contempt of court

Неявка до суду, неповага до суду

Contest

Оскаржувати в суді

Continuity of defence

Безперервність захисту

Contract

Контракт (про послуги на постійній основі)

Contract-agreement

Договір (про послуги на тимчасовій основі)

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Convict

Convicted (of)

Засуджений

Визнаний винним (за)

Convicts sentenced to restriction or deprivation of liberty

Засуджені до покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі

Coordination Center for Legal Aid Provision

Координаційний центр з надання правової допомоги

Courthouses

Будинки правосуддя

Court-ordered counsel in federal prosecutions (Canada)

Адвокат, що призначається на вимогу суду у федеральних обвинуваченнях

Counsel/Defender/Defender counsel

Захисник

Court of Appeal

Апеляційний суд

Court fees

Судові збори

Court order

Ухвала суду

Court rules

Регламент суду

Covert investigative actions

Негласні слідчі дії

Crimes against sexual freedom and sexual inviolability

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості

Crime suspect

Підозрюваний у вчиненні злочину

Crimes of minor (medium) gravity

Злочини невеликої (середньої) тяжкості

Criminal charge

Обвинувачення у вчиненні злочину; кримінальне обвинувачення; обвинувачення у кримінальному злочині

Criminal proceedings/penal action

Кримінальне провадження

Сriminal Code

Кримінальний кодекс

https://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16257/preview

Criminal justice

Кримінальна юстиція

Criminal misdemeanors

Кримінальні проступки

Criminal Procedural Code

Кримінальний процесуальний кодекс

https://rm.coe.int/16802f6016 (Кримінальний процесуальний кодекс України англійською)

Сriminal Executive Code, Penal Code

Кримінально-виконавчий кодекс

https://rm.coe.int/16802f6016 - Кримінальний процесуальний кодекс України англійською

Criminal suspect

Особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального злочину

Cross-examination

Перехресний допит

Culpable person

Винна особа

Cumulative sentence

Вирок за сукупністю злочинів

Custody (to keep in custody)

 • Take into custody

Тримання під вартою

 • Взяти під варту

Child custody

Опіка/ піклування за дитиною