C
ENG.
УКР.
Caregiver
  Сaregivers
Піклувальник
  Піклувальники
Capacity
Спроможність
Сapability restricted by the court
Дієздатність, обмежена судом
Cascade trainings
Каскадні тренінги (тренінги, проведені на місцях за єдиним стандартом відповідно підготовленими тренерами)
Case complexity level
Рівень складності справи
Сassation
  A court of cassation
Касація
  Касаційний суд; у деякий юрисдикціях (на відміну від апеляційних судів та систем, де існують верховні суди) займаються лише питаннями інтерпретації законодавства)
Centers for legal information and consultation
Центри правової інформації та консультацій (НУО)
to Certify
Свідчити, підтверджувати
Сertificates
  Legal Aid Certificates, Canada
  To accept certificate
  LAO certificates program
Сертифікат, документ, який уповноважує на певні дії
  "Доручення" на надання безоплатної правової допомоги ("сертифікат", який орган надання правової допомоги, надає клієнту для отримання правової допомоги та який передається адвокату, якого обирає клієнт; Канада)
  Прийняття (адвокатом) доручення на надання БПД
  Програма надання БПД «Правової допомоги Онтаріо»
Challenge
Виклик
Challenge/ recuse of defender
Рішення про відвід захисника
Charge
  Criminal charge
  Charged with a crime, charge with offence
  To trump up a charge against sb.
  Discharge
Обвинувачення (офіційне) , Звинувачення, вимога
  Обвинувачення у вчиненні злочину/ кримінальне обвинувачення
  Звинувачений у скоєнні злочину
  Сфабрикувати обвинувачення щодо когось
  Виправдати
To Сharge
Встановлювати плату
Children in care
  To left care
Діти, які перебувають під опікою
  Вийти з-під опіки
Сhild molestation /Child sexual abuse
Сексуальне насильство над дітьми
Сhild abduction
Викрадення дітей
Civil action
Цивільний позов
Civil law
Цивільне право
Civil law system
Civil law is a legal system. It contrasted with common law systems whose intellectual framework comes from judge-made decisional law which gives precedential authority to prior court decisions on the principle that it is unfair to treat similar facts differently on different occasions (doctrine of judicial precedent stare decisis)
Континентальна система права
Civil justice
Цивільна юстиція, правосуддя у цивільних справах
Civil matter
Цивільна справа
Claim
  Claim on rights
  Statement of claim, notice of clame
Скарга, вимога, позов
  Заява про права
  Позовна заява
Class action
Колективний позов
Сlemency
Помилування
Client contribution scheme
Схема (план) внесків клієнта (по відшкодуванню витрат на отриману допомогу. Канада)«Клініки», що надають безоплатну допомогу у відповідній сфері права або здійснюють захист певних груп осіб (часто, як скорочена назва)
Сlinic
  Legal clinic
  Community clinics (Canada)
Клініки, що надають допомогу у відповідній сфері права (часто як скорочена назва)
  Юридичні клініки (в т.ч. на базі навчальних закладів)
  Центри правової допомоги в громадах / Юридичні клініки в громадах, які надають правові консультації (Канада)
Closure of a (criminal) proceeding
Закриття (кримінального) провадження
Сoercion
Примус
Come into force/entry into force
Вступати в силу
Come to terms
Прийти до згоди
Commencement regulations
Coming into force or entry into force (also called commencement) refers to the process by which legislation, regulations, treaties and other legal instruments come to have legal force and effect
Інструкція (положення) про набуття чинності
To Commit
  to Сommit a breach of the law / an offense
  to Commit a crime
Здійснювати
  Здійснити правопорушення. Порушити закон
  Здійснити злочин
Сommitment
Відданість, зобов’язання
Common Law system (vs Civil Law system)
Англо-саксонська система права
Competition
  Competition for the selection of legal aid lawyers
  Open competition
Конкурс, конкурсний відбір
  Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання БВПД
  Відкритий конкурс
Complainant
Позивач
Complaint
Скарга
Compliance with the law
Відповідність закону
Community (legal) clinics (Canada)
Правові центри (центри правової допомоги) в громадах (охоплення відповідного району міста чи іншої території) (Канада)
Conduct a search
Робити обшук
Conduct defense
Здійснювати захист
Confiscation
Конфіскація
Contract law
Договірне право
Consent
Офіційна згода, погодження (офіційне), дозвіл (офіційна)
Contempt of court
Неявка до суду, неповага до суду
Contest
Оскаржувати в суді
Continuity of defence
Безперервність захисту
Contract
Контракт (про послуги на постійній основі)
Contract-agreement
Договір (про послуги на тимчасовій основі)
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Convict
Convicted (of)
Засуджений
Визнаний винним (за)
Convicts sentenced to restriction or deprivation of liberty
Засуджені до покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі
Coordination Center for Legal Aid Provision
Координаційний центр з надання правової допомоги
Courthouses
Будинки правосуддя
Court-ordered counsel in federal prosecutions (Canada)
Адвокат, що призначається на вимогу суду у федеральних обвинуваченнях
Counsel/Defender/Defender counsel
Захисник
Court of Appeal
Апеляційний суд
Court fees
Судові збори
Court order
Ухвала суду
Court rules
Регламент суду
Covert investigative actions
Негласні слідчі дії
Crimes against sexual freedom and sexual inviolability
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості
Crime suspect
Підозрюваний у вчиненні злочину
Crimes of minor (medium) gravity
Злочини невеликої (середньої) тяжкості
Criminal charge
Обвинувачення у вчиненні злочину; кримінальне обвинувачення; обвинувачення у кримінальному злочині
Criminal proceedings/penal action
Кримінальне провадження
Сriminal Code
Criminal justice
Кримінальна юстиція
Criminal misdemeanors
Кримінальні проступки
Criminal Procedural Code
Кримінальний процесуальний кодекс
https://rm.coe.int/16802f6016 (Кримінальний процесуальний кодекс України англійською)
Сriminal Executive Code, Penal Code
Кримінально-виконавчий кодекс
https://rm.coe.int/16802f6016 - Кримінальний процесуальний кодекс України англійською
Criminal suspect
Особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального злочину
Cross-examination
Перехресний допит
Culpable person
Винна особа
Cumulative sentence
Вирок за сукупністю злочинів
Custody (to keep in custody)
  Take into custody
Тримання під вартою
  Взяти під варту
Child custody
Опіка/ піклування за дитиною
Last modified 2yr ago
Copy link